e

Teatrikool

Õppekava

Õpe

Teatrikool ja selle õppekava on loodud inimestele, kellel on huvi teatrikunsti, näitlejatöö, loovuse ja isiksuse mitmekülgse arendamise vastu. Õppetöö on kollektiivne ja peamiselt praktiline, kuid ka iseseisev ja võib varieeruda teistesse draamavormidesse: kuuldemäng, video, dramaturgia (dialoogi kirjutamine, sündmuste ja tegevusliinide genereerimine jms), füüsiline teater, improvisatsioon. Teater on ühine ettevõtmine – meil peetakse teatrikunsti õppest ja tunniplaanist lugu, ei hilineta ega ei puuduta.

Teatrikool õpetab Stanislavski süsteemi põhiselt näitlejameisterlikkust, kombineerides seda impro ja füüsilise teatri ning lavakõne ja lavaliikumise õpetusega.

Kooli astumiseks läbitakse mängulised loovkatsed. See annab õpetajatele aimu, kellega tegu ja õpilasele aimu, mis teda ees ootab. Seal osaleb alati ka varasemaid Polygoni õpilasi ning sisseelamine on kerge.

Kaugõpe ja eriolukorrad

Polygoni Teatrikoolil on tugev kogemus kaugõppe vormides. Välise jõu (nt. viirusleviku piirangute vms korral) ilmnemisel liigub õpe valutult online’i ning õppe- ja teostusvormidest rakenduvad näiteks kuuldemäng ja helindamine, videokunst ning omadramaturgia loomine. Sama toimub ka lavakõne ning -liikumise alal: õpime lähemalt tekstianalüüsi, monoloogi, rütmikat, kehatunnetust erinevate liikumiste iseloomu, anatoomiat ning keha ja vaimu suhtes tajumuslikku. NB! Kaugõpet kui püsiõppevormi teatrikool siiski vajalikuks ei pea, kindlasti jäävad õppeaastasse kontaktõpet võimaldavad perioodid.

Õpetajad

Teatrikooli õpetajad on kõik kõrgema kutselise teatrikunsti haridusega, paljud neist omavad ka akadeemilist kraadi selles. Kõik õpetajad on ise praktikud, kes viibivad igapäevaselt erialases loomeprotsessis. Paljudel meie hulgast on isiklik kooliteatri kogemus ja uskuge, me mäletame seda! See teeb meid kenasti teadlikuks tänase õpilase vajadustest ja jõudlusest ning sulatab pere ühtseks. Nii nagu iga kool, arvestab ka teatrikool lapsevanemate koostööga. Selleks, et maratoni sooritada, tuleb astuda see esimene samm- kuid ka viimane!

Praktikum

Polygoni Teatrikool on läbi aastate olnud praktilise väljundiga kutselisel maastikul ka väljaspool koolilava, püsipartneritest stuudiote või sihtotsingute kaudu: helindamised, lavastusprojektid, avalikud sündmused, tele-, raadio- ja filmiteostused jms. Nimetame siinkohal Orbital Voxi, Balti Filmi- ja Meediakooli (TLÜ), E.L. ENTERTAINMENT OÜ, Ajar Stuudiod, SEB maraton, Kuldmuna Gala, Tartu linn jpt.

Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekava kood on 85330.

Teatrikool 'Solarise' parklas

Õppe alustamine ja lõpetamine

Kooli astumiseks täidab õpilane e-ankeedi Tule Kooli lehel. Sealt kantakse õpilase vastuvõetuks lugemisel tema andmed kooli registrisse. Õppe lõpetamisest annab õpilane või vanem/hooldaja teada kirjalikult aadressil info@polygonteater.org. Kui õppetasu võlgnevust ei ole, loetakse õppesuhe lõppenuks. Võlgnevuse korral kestab suhe seni, kuni õppe eest on tasutud lõpuni, kusjuures kool ei võimalda õppe jätkamist enne, kui võlgnevus on tasutud.

Uue õppeaasta algul kinnitavad ka jätkavad õpilased oma jätkamist kirjalikult ülalnimetatud e-kirja aadressil. See on vajalik õppesuhte alusdokument.

Esimene õppetasu

Peale kooli vastuvõtmise kinnitust tasub õpilane või vanem teatrikooli tasu keskonnas (läbi tasuplaani akna Tule Kooli lehel). Soovituslik on tasuda poole õppeaasta eest korraga. soodsaim on tasuda terve aasta korraga. Kinnitus antakse kohe kas peale katseid samal päeval samas kohas või kirjalikult paari päeva jooksul. Õppesse lubatakse vaid tasumist kinnitava väljavõtte alusel. Küsimuste korral palume kirjutada info@polygonteater.org.

Registreeru katsele SIIN!

Polygon teatrikooli eksam

Koolivaheajad

Õppevaheajad teatrikoolis on sünkroonis Haridus- ja Teadusministeeriumi üleriigiliste vaheaegadega. Erandkorras kasutatakse vahel seda aega lisaproovideks või toimumata jäänud tundide kompenseerimiseks (nt. eriolukorrad vms). Otsuse selle kohta teeb kooli õppejuht iga rühma kohta eraldi.

Õppemaksu tasumine

Õppetöö Polygoni Teatrikoolis on tasuline. Tasutakse turvalise tasuplaani akna kaudu Tule Kooli lehel. See teeb tasumise mugavaks ja lihtsaks, hoiab kokku õpilase ja lapsevanema aega, vähendab bürokraatiat ning on lihtne jälgida mõlemal poolel. Tasutakse enne  semestri algust, sügisel uus tulija vastavalt katsete tulemusele ja

  • õppe jätkaja hiljemalt 25.augustil
  • semestri kaupa tasujal teine semester hiljemalt 25. detsembriks.
  • kuu kaupa tasudes eelmise kuu 25. kupäeval.

Kool ei vastuta vaid ühe õpilase (ja tema vanemate) ees, kool tagab võrdsed võimalused kõigile õpilastele terve õppeaasta jooksul. Seetõttu on tasumine alati etteulatava iseloomuga. Elumuutuste korral vaadatakse alati üle ka tingimused (pere liikumisel nt linnade vahel, vahetuskooli siirdumisel välismaale jms).

Kool ei vastuta õppetulemuste eest. Õpetaja juhendamist järgimata või tundidest puudumisel tulemusele ei jõua. Tegemist on loovalaga, kus edasijõudmine on alati sõltuv ka eeldustest ning individuaalsest ajalisest panustamisest.

Õppetasult kehtib tulumaksusoodustus õpilastele vanuses 3-18. eluaastat ning õppetasu on sobilik ka koolituskuludena.

Teatrikool 'KNI' Vabas Lavas

Õppe struktuur

Alates 2017. aastast kasutame tsükliõpet ning õpetajate rotatsiooni selles- nt võib rühmal olla koheselt mitu juhendajat või toimuvad semestris intensiivtsüklid põhitunniplaani sees (nt. lavaliikumist on lisaks põhitunnile (60 min) ka kahel järjestikusel põhitunni ajal (2 x 1,5h). Õpilasele see lisaaja leidmise kohustust kaasa ei too, küll aga annab selline rakendus põhjalikuma ettevalmistuse ning pakub vaheldust kõigile.

Liikumise, kehataju ja kõne õpetus

Kõigil põhiõppes osalejatele on lavakõne ja -liikumise moodul loomulik ja eluvajalik õppekava osa, millel on kanda sama tähtis roll kui põhitunnil. Ei ole mõeldav minna lavale pudikeelse või puisena ning põhiõpetajal on kohustus selle tähelepanu juhtida kooli õppekogus, kus arutatakse õpilase edasijõudmist. Linnades, kus eraldi lavakõne või -liikumise moodulit ei ole, on need harjutused integreeritud põhitunni sisse õpetaja otsuse põhiselt (millal ja kui palju). Liikumise ja kõne moodulit on võimalik ka eraldi täiendava treeninguna õppida, ilma näitlejameisterlikkuseta. Selle võimaluse valinud peaksid endale teadvustama, et kuivõrd tunnid on vaid 2x nädalas, soovitame tungivalt alati kohal olla!

Struktuur
  • Näitlejameisterlikkus 2 x 1,5h (45+45 min) per ndl
  • Lavakõne vähemalt 60 min per ndl (+ intensiivtsükkel kord semestris)
  • Lavaliikumine vähemalt 60 min per ndl (+ intensiivtsükkel kord semestris)
  • Külaliskursused või välispraktikumid- vastavalt väljakutsetele hooajas.
Eksamid

Kaks korda aastas toimuvad semestri lõpul praktilised eksamid. Jõulude paiku on esimene ülesastumine kooli siseringis ning kevadel avalik sündmus suuremal laval. Ettenäitamisele tulevad rühmade terviklood: lavastus või kompositsioon. Samaväärselt põhiõppega valmistatakse aasta jooksul tervik ka lavakõnes ja -liikumises. Võimalikud on ka väiksemad osalemised festivalidel aasta sees vms, vastavalt ühiskonnas ja teatrimaastikul toimuvale.

Õppe kestvus

Teatrikool on avatud kõigile ja piiramatu aja jooksul. Mis tähendab, et meil võib õppida eluaeg. Iga kolme aasta järel võib õpilane küsida koolilt elektroonilise õppeõiendi või diplomi läbitud ainete mahu kohta. Samal viisil väljastame vajadusel tõendi töökoha tarvis, teisele koolile vms. Tihti näitavad täiskasvanud meie õpet oma CVs kandideerides uuele töökohale või toovad selle välja tööandjale arenguvestluses või täiendõppena. Ja see on hea mõte, see annab tööandjale aimu Sinu võimekusest- loovus, meeskonnatöö oskus, distsipliin, tasakaalukus ja emotsioonide reguleerimise oskus on täna kõrgelt hinnatud isikuomadused.

Teatrikool on haridus

Õppetöö toimub üldhariduskooli õppevaheaegadega ajastatult, erandjuhud (festivalid, etenduspraktikumid, laagrid) võivad toimuda ka vaheajal – v.a, jõuludest uue aasta alguseni. Kooli alusdokumentideks on õppekava, huvihariduse riiklikud normatiivid, üldine riigisisene koolikorraldus, Võlaõigusseadus ning hea pedagoogika tava. Kõik tekkivad küsimused lahendatakse kõiki pooli ära kuulates.

Kogukond kui võrdse kohtlemise alus

Õpilased on võrdsed ja õpetajad on võrdsed. Hoolimata võlaõigussuhtest ei ole Polygoni Teatrikoolil ühegi õpilase ega lapsevanemaga kliendi/teenindaja suhet, me eeldame ühist tegutsemist ühise eesmärgi nimel. Koolil on õppekogu ja regulaarsed koosolekud. Õpilase rühmasisestest suhtluse- või edasijõudmise, samuti õppetasu katmise raskustest peab teavitama kooli varakult, et leida kõigile sobiv lahendus- vahel ei ole parim koolist lahkumine vms.

Teatrilugu

Õppeaasta lõpetamine

Kõik Polygoni Teatrikooli rühmad lõpetavad õppeaasta eksamilavastusega, kus astuvad üles kõik teatrikooli rühmad. Kavas on lühemad ja pikemad kokkuvõtted õppeaastal töös olnud materjalidest lapsevanematele, sõpradele ja kõigile teatrihuvilistele. Soovitame külastada neid etendusi kõigil, kes plaanivad järgmisel aastal kooliga liituda.